DARBA AIZSARDZĪBA

AUDITS

DOKUMENTĀCIJAS ATBILSTĪBAS NOVĒRTĒJUMS NORMATĪVO AKTU PRASĪBĀM,  DARBA VIDES UZLABOŠANAI - REKOMENDĀCIJU SNIEGŠANA. 

IZSTRĀDE

DARBA AIZSARDZĪBAS DOKUMENTĀCIJAS KOPUMA IZSTRĀDE, T.SK. RĪKOJUMU PROJEKTI, INSTRUKCIJAS, PLĀNI U.C. DOKUMENTI.

UZTURĒŠANA

PERIODISKS PASĀKUMU KOPUMS, LAI UZTURĒTU PILNVĒRTĪGU UN EFEKTĪVU DARBA AIZSARDZĪBAS SISTĒMU UZŅĒMUMĀ. 


ESOŠAS DARBA AIZSARDZĪBAS SISTĒMAS ATBILSTĪBAS NOVĒRTĒJUMS

• KONSTULTĀCIJA UN REKOMENDĀCIJU SNIEGŠANA, DROŠU DARBA APSTĀKĻU NODROŠINĀŠANAI

• REKOMENDĀCIJU DOKUMENTU IZSTRĀDEI (RĪKOJUMI, INSTRUKCIJAS, SARAKSTI U.C. DOKUMENTI)

DOKUMENTĀCIJAS AUDITS

• DARBA VIDES RISKA FAKTORU IZVĒRTĒŠANA (T.SK. INDIKATĪVO MĒRĪJUMU VEIKŠANU)

• DARBA AIZSARDZĪBAS PASĀKUMA PLĀNA SAGATAVOŠANA

• DOKUMENTĀCIJAS IZSTRĀDĀŠANA-INSTRUKCIJAS, RĪKOJUMI, SARAKSTI (OVP,IAL)

• INSTRUKTĀŽA UN APMĀCĪBAS DARBA AIZSARDZĪBĀ

• OBLIGĀTO VESELĪBAS PĀRBAUŽU (OVP) ORGANIZĒŠANA + OVP KARTES

• INDIVIDUĀLO AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU NOTEIKŠANA

• KONSULTĒŠANA UN INTEREŠU PĀRSTĀVĒŠANA VALTS DARBA INSPEKCIJAS VIZĪTĒS UN PĀRBAUDĒS

• NELAIMES GADĪJUMU IZMEKLĒŠANA

•DARBA VIDES IEKŠĒJĀ UZRAUDZĪBA

• PERIODISKA DARBA VIETAS APSEKOŠANU, NEATBILSTĪBU KONSTATĒŠANA, PROTOKOLU SASTĀDĪŠANA

• DOKUMENTU ATJAUNOŠANA VAI TO SAGATAVOŠANA (JA MAINĀS SITUĀCIJA UZŅĒMUMĀ, PIEM., JAUNI DARBINIEKI, JAUNAS TELPAS, APRĪKOJUMS U.C.)

•JAUNO DARBINIEKU IEVADAPMĀCĪBA

• DARBA AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTA AIZVIETOŠANA PROMBŪTNES LAIKĀ (ATVAĻINĀJUMS, SLIMĪBAS LAIKS, DEKRĒTS U.C.)

• KONSULTĒŠANA UN INTEREŠU PĀRSTĀVĒŠANA VALTS DARBA INSPEKCIJAS VIZĪTĒS UN PĀRBAUDĒS

• NELAIMES GADĪJUMU IZMEKLĒŠANA

         

 .